Vážené přátelé,
na video schůzi Výkonného výboru Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě (ČSSK) bylo rozhodnuto zahájit sbírku finančních prostředků pro potřeby Ukrajinců, kterým bude umožněna urychlená imigrace do Kanady podle slibu kanadské vlády. Peníze ze sbírky budou předány Canada-Ukraine Foundation, který ČSSK potvrdí jak byly finanční prostředky použity.
Pokladní Výkonného výboru ČSSK, Helena Flack, byla pověřena tuto sbírku zahájit.
Příspěvky můžete poslat  šekem nebo e-převodem - Interac:
1) Vystavte šek na Czech and Slovak Association of Canada a pošlete na adresu Helena Flack, 5489 Old Mill Way, Manotick, ON K4M 1C1, nebo na
Czech and Slovak Association of Canada, P.O. Box 1507, Manotick, ON K4M 1B2, nebo
2) Pošlete e-převod na adresu hflack@rogers.com
Prosím, rozšiřte tento e-mail co nejvíce: např. pošlete na adresy maximálního počtu krajanů, které znáte, rodičům místní české školy, přátelům, i anglickým (viz anglický text níže), atd.
Ukrajinci potřebují naši pomoc !                                                     
Děkuji všem za naši organizaci a srdečně zdravím,
 Helena Flack
pokladní
České a Slovenské sdružení v Kanadě 
UPOZORNĚNÍ
 Pokud budete darovat peníze přes e-transfer prosíme Vás v  “Message” box uveďte vaši email adresu – tato informace je potřebná pro vystavení Tax Receipt.
 Některé finanční instituce, specificky RBC (Royal Bank) zamlčuje email adresu odesílatele a tak není známo komu tax receipt poslat.
 Co se týče šeků, také potřebujeme Vaši e-mail adresu aby Vám pak Canada-Ukraine Foundation mohla poslat daňové potvrzení elektronicky. 
 Pro všechny dárce, kteří již svůj příspěvek poslali prostřednictvím RBC, laskavě vás žádáme, pošlete vaše jméno a email adresu Heleně Flack na hflack@rogers.com
 Vřele Vám Všem děkujeme za každý dar!
===================================================================================================================
 Dear Friends,
 At the video meeting of the Executive Committee of the Czech and Slovak Association in Canada (CSAC), it was decided to urgently launch a fundraising campaign to meet the needs of Ukrainians who will be granted expedited immigration to Canada as promised by the Canadian government. The money from the fundraiser will be forwarded to the Canada-Ukraine Foundation, which will confirm to CSSK how the funds were used.
Treasurer of the CSAC Executive Committee, Helena Flack, have been authorized to initiate this fundraiser.
 
Contributions can be sent by cheque or e-transfer - Interac:
1) Make your cheque payable to Czech and Slovak Association of Canada and mail to Helena Flack, 5489 Old Mill Way, Manotick, ON K4M 1C1, or to
Czech and Slovak Association of Canada, P.O. Box 1507, Manotick, ON K4M 1B2, or
2) Send an e-transfer to hflack@rogers.com
 
Please circulate this e-mail as widely as possible: e.g., send to the addresses of as many compatriots as you know, to parents at the local Czech school, to friends, even English friends, etc.
Ukrainians need our help !                                                     
Thank you all for our organization and warm greetings,
 
 
ATTENTION
If you are sending your donation by e-transfer, please write your e-mail address in the « Message » box - this information is needed in order to issue a tax receipt. 
 
Some financial institutions, such as Royal Bank do not reveal the e-mail address of the donor and therefore it will not be possible to issue a tax receipt.
 
For cheques, we also need your e-mail so that the Canada-Ukraine Foundation can issue you an electronic tax receipt.
 
We are asking all the donors who already submitted donations to us via RBC to please send their email address to Helena Flack at hflack@rogers.com 
 
Thank you very much for your donations!
 
Helena Flack
treasurer
Czech and Slovak Association in Canada (CSAC)